Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Obchodné podmienky - eshop

1.       Všeobecné ustanovenia

 

1.1.     Elektronický obchod je webová aplikácia prístupná prostredníctvom webového sídla www.klimi.eu  (ďalej len „elektronický obchod“)

 

1.2.     Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi dodávateľom a spotrebiteľom pri uzatváraní zmlúv prostredníctvom elektronického obchodu. Práva a povinností objednávateľa, ktoré nie sú vyslovene upravené v týchto VOP sa riadia najmä nasledujúcimi právnymi predpismi Slovenskej republiky v ich platnom a účinnom znení[1]:

-          Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. (ďalej len OZ).

-          Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (ďalej len zákon č. 102/2014 Z. z.)

-          Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

-          Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.

-          Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-          Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

1.3.     Prevádzkovateľom elektronického obchodu je spoločnosť:

 

KLIMI, s.r.o., so sídlom Továrenská 7, 040 01 Košice

IČO:               47945346

DIČ:               2024154814

DIČ DPH:      SK2024154814

Zapísaná v obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Košice I., oddiel: Sro, vložka č.:36469/V

Konanie menom spoločnosti: Bc. Michal Klima, konateľ

 

Adresa na doručovanie: Hlavná 20, 04001 Košice

tel. kontakt:     +421 904 052 984

e-mail:              klimi@klimi.eu

 

(ďalej len „spoločnosť“)

 

1.4.     Spotrebiteľom sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá sa registrovala v elektronickom obchode alebo vykonala nákup bez registrácie, pričom tak neurobila v súvislosti s výkonom svojej podnikateľskej činnosti.

 

1.5.     Dodávateľom sa rozumie prevádzkovateľ elektronického obchodu, spoločnosť KLIMI, s.r.o.

 

1.6.     Zmluva o dodaní tovaru je:

-          Kúpna zmluva, uzatvorená podľa § 588 a nasl. OZ, ak je predmetom zmluvy kúpa tovaru, ktorý je vyrobený alebo bude vyrobený bez špecifických požiadaviek spotrebiteľa.

-          Zmluva o dielo, uzatvorená podľa § 631 a nasl. OZ, ak má byť tovar vyrobený podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa.

 

1.7.     Orgánom dozoru a dohľadu nad prevádzkovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia.

 

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 055/622 07 81

fax č. 055/622 45 47


2.       Nakupovanie tovaru

 

2.1.     Pre objednanie tovarov prostredníctvom elektronického obchodu nie registrácia spotrebiteľa nie je nevyhnutná.

 

2.2.     Pre nákup tovaru, prostredníctvom elektronického obchodu je nevyhnutné uviesť meno, priezvisko, adresu pre dodanie tovaru a e-mail a vybrať požadovaný tovar.

 

2.3.     Pri nákupe tovaru prostredníctvom elektronického obchodu musí spotrebiteľ súhlasiť s týmito obchodnými podmienkami, čo prejaví v nákupnom formulári zaškrtnutím políčka „súhlasím s obchodnými podmienkami“, inak je nákup neplatný.

 

2.4.     Spotrebiteľ zodpovedá za správnosť a pravdivosť údajov, ktoré uvedie pri nákupe

 

2.5.     Dodávateľ ma právo zrušiť nákup ak zistí, že v nej spotrebiteľ uviedol nepravdivé údaje.

 


3.       Nákupný košík

 

3.1.     Nákupný košík je aplikácia elektronického obchodu do ktorej spotrebiteľ umiestňuje tovar o ktorý má záujem.

 

3.2.     Obsah nákupného košíka môže spotrebiteľ až do odoslania objednávky kedykoľvek meniť alebo aj zrušiť.

 

3.3.     Kliknutím na tlačidlo odoslať objednávku spotrebiteľ potvrdí obsah nákupného košíka a odošle objednávku dodávateľovi.

 


4.       Objednávka

 

4.1.     Odoslanie objednávky sa považuje za návrh na uzatvorenie zmluvy o dodaní tovaru, ktorý adresuje registrovaný spotrebiteľ dodávateľovi.

 

4.2.     Zmluva o dodaní tovaru je uzatvorená okamihom prijatia e-mailu o potvrdení objednávky, ktorý zašle dodávateľ spotrebiteľovi na e-mailovú adresu spotrebiteľa uvedenú pri registrácií.

 

4.3.     V prípade, že je predmetom objednávky tovar zhotovovaný na mieru a podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa je možné objednávku odvolať najneskôr do zaplatenia zálohy. Po zaplatení zálohovej platby môže spotrebiteľ objednávku stornovať v súlade s čl. 11 týchto VOP.


5.       Platobné podmienky

 

5.1.     Pri vykonávaní platieb uvádzajte správne variabilné symboly podľa faktúry.

 

5.2.     Za objednaný tovar je možné zaplatiť

5.2.1.  Prevodom na účet

5.2.2.  Dobierka

5.2.3.  Platba u kuriéra

5.2.4.  Platba platobnou kartou

 

5.3.     Zálohová platba. V prípade niektorých tovarov môže byť dodávateľom požadovaná zálohová platba. V takom prípade spotrebiteľ bez ohľadu na zvolený spôsob platby uhradí zálohovú platbu na účet dodávateľa do 15 dní odo dňa potvrdenia objednávky a obdržania zálohovej faktúry, inak objednávka zaniká. O potrebe zálohovej platby bude spotrebiteľ informovaný vopred pred záväzným odoslaním objednávky a potreba zálohovej platby bude uvedená aj v potvrdení objednávky.


6.       Odoslanie tovaru spotrebiteľovi

 

6.1.     Lehoty na odoslanie tovaru

 

6.1.1.  Tovar, ktorý je na sklade odošle dodávateľ spotrebiteľovi najneskôr do 3 pracovných dní

 

6.1.2.  Tovar, ktorý je na externom sklade odošle dodávateľ spotrebiteľovi najneskôr do 7 pracovných dní, ak pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

 

6.1.3.  Tovar, ktorý je potrebné vyrobiť t. j. tovar na zákazku odošle dodávateľ spotrebiteľovi najneskôr do 30 pracovných dní, ak pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

 

6.2.     Lehota na odoslanie tovaru začína plynúť v závislosti o spôsobu platby, ktorý spotrebiteľ zvolil. Pri platbe:

 

6.2.1.  Prevodom na účet alebo platobnou kartou, začína lehota plynúť odo dňa pripísania platby na účet dodávateľa, ak bola platba pripísaná na účet dodávateľa do 16:00 hod. Inak začína lehota plynúť nasledujúci pracovný deň;

 

6.2.2.  Dobierka alebo platba u kuriéra začína lehota plynúť odo dňa potvrdenia objednávky, ak bolo potvrdenie objednávky uskutočnené do 16:00. Inak začína lehota plynúť nasledujúci pracovný deň;

 

6.2.3.  Ak ide o tovar pri ktorom je požadovaná zálohová platba, začína lehota plynúť deň nasledujúci po dní od pripísania zálohovej platby na účet dodávateľa;

 


7.       Doručenie tovaru

 

7.1.     V závislosti od výberu spotrebiteľa je objednaný tovar doručovaný prostredníctvom pošty alebo externých kuriérov. O odovzdaní tovaru doručovateľovi a obstaraní prepravy bude spotrebiteľ informovaný e-mailom.

 

7.2.     Termín a cena doručenia tovaru sa riadia aktuálnymi cenníkmi externého partnera, ktorého službu si spotrebiteľ zvolil v odoslanej objednávke. O cene a termíne doručenia je spotrebiteľ informovaný v nákupnom košíku pred odoslaním objednávky a v potvrdení objednávky.

 


8.       Zodpovednosť za vady tovaru

 

 

8.1.     Dodávateľ zodpovedá za vady tovaru podľa § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka.

 

8.2.     Záručná doba na zakúpený tovar je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď spotrebiteľ po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).

 

8.3.     Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

 

8.4.     Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým dodávateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 

8.5.     Dodávateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

 

8.6.     Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nie je možné vec riadne užívať.

 

8.7.     Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

8.8.     Dodávateľ nezodpovedá za:

 

8.8.1.  Mechanické poškodenie tovaru (najmä roztrhnutie retiazky, rozbitie kameňa, poškriabanie výrobku, zdeformovanie/zalomenie retiazky či náramku, poškriabanie drahého kovu, stlačenie alebo prasknutie prsteňa, poškodenie šperku chemickými látkami, nevhodnými čistiacimi prostriedkami, používaním čistiacich handričiek na matovaný a gravírovaný povrch)

 

8.8.2.  Bežné opotrebovanie tovaru (prirodzené opotrebenie napr. predratie článkov na visiacich náušniciach, príveskoch a pod.)

 

8.8.3.  Vypadnutie kameňa alebo perly, spôsobené mechanickým poškodením (nárazom, pádom, neprimeraným tlakom na lôžko kameňa, pri kontakte s horúcou vodou a pod.)

 

8.8.4.  Zdeformovanie alebo zlomenie dutých šperkov

 

8.8.5.  Znehodnotenie tovaru spôsobené nevhodnou starostlivosťou (pozri na webe klimi.eu sekciu Starostlivosť o šperky)

 

  1. 9.       Reklamácie

 

9.1.     Reklamáciou so rozumie uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady tovaru alebo služby.

 

9.2.     Reklamačný poriadok dodávateľa sa nachádza na webovom sídle www.klimi.eu

 


10.    Odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa

 

10.1. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje o začiatku.

 

10.2. Spotrebiteľ má od okamihu uzatvorenia zmluvy právo na odstúpenie od uzatvorenej zmluvy, aj bez uvedenia dôvodu, a to až do 14 dní odo dňa dodania tovaru (t. j. od fyzického prevzatia tovaru spotrebiteľom), ak ho o tomto jeho práve dodávateľ riadne a včas informoval v súlade s § 3 ods. 1 písm. h) zákon č. 102/2014 Z. z. Inak má spotrebiteľ toto právo až do uplynutia lehoty 14 dní odo dňa, kedy ho o možnosti odstúpenia od zmluvy informoval dodávateľ v súlade so zákonom. Ak spotrebiteľ nebol o možnosti odstúpenia od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru vôbec informovaný, má možnosť odstúpiť do 12 mesiacov a 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

10.3. V súvislosti so zmluvami o dodaní tovaru, ktoré sú uzatvárané prostredníctvom elektronického obchodu, spotrebiteľ nemôže od zmluvy odstúpiť ak:

 

10.3.1.     bol tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, bol tovar zhotovený na mieru, alebo bol osobitne určený pre jedného spotrebiteľa.

 

10.3.2.     ide o tovar, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

 

Info: Uvedené prípady, kedy nie je možné od zmluvy uzatvorenej na diaľku odstúpiť sú v týchto VOP uvedené s prihliadnutím na zmluvy, ktoré je možné prostredníctvom elektronického obchodu uzatvoriť. Zákon č. 102/2014 Z. z. pamätá aj na iné prípady.

 

10.4. Právo na odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ voči dodávateľovi vykonať písomne alebo zápisom na inom trvanlivom nosiči (napr. email) na adresy dodávateľa uvedené v čl. 1.3. týchto VOP. Právo môže spotrebiteľ vykonať aj tak, že na uvedenú adresu zašle vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý bol spotrebiteľovi doručený na e-mail, resp. ho možno stiahnuť vo formáte PDF tu alebo vo formáte DOCX tu.

 

10.5. Po odoslaní formulára na odstúpenie od zmluvy, resp. v prípade písomného odstúpenia spolu s formulárom, zašle spotrebiteľ dodávateľovi na svoje vlastné náklady aj všetok dodaný tovar, od ktorého kúpi odstupuje, a to na adresu: Krivá 23, 040 01 Košice. Po predchádzajúcej dohode s dodávateľom, je tento tovar možné na uvedenej adrese vrátiť aj osobne.

 

10.6. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať dodávateľovi alebo osobe poverenej dodávateľom na prevzatie tovaru. Lehota 14 dní sa považuje za zachovanú ak v posledný deň lehoty spotrebiteľ odovzdá tovar na prepravu k dodávateľovi.

 

10.7. Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe uzatvorenej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

 

10.8. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru dodávateľovi alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť poštou, znáša kupujúci aj tieto náklady vrátenia.

 

Odporúčanie:

 

V prípade odstúpenia od zmluvy odporúčame vrátený tovar na našu adresu zaslať poštou v plastovej obálke ako poistený list spolu s originálom faktúry.

 

10.9. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, dodávateľ nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 10.7 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť dodávateľovi, ibaže dodávateľ navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

10.10.Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

  1. 11.    Storno objednávky

 

11.1. V prípade, že predmetom objednávky bol tovar, pri ktorom nie je možné od uzatvorenej zmluvy odstúpiť podľa bodu 10.2 týchto VOP, môže spotrebiteľ objednávku bezplatne stornovať do 24 hod. od jej potvrdenia, za podmienky náhrady účelne vynaložených nákladov dodávateľa.

 

11.2. Až do zhotovenia diela môže spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť dodávateľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

 

11.3. Pri určení zlomkovej hodnoty kovu sa vychádza z maloobchodných výkupných cien určitého druhu kovu v čase storna objednávky. Ak suma storna ponížená o zlomkovú hodnotu kovu bude záporná spotrebiteľovi nevzniká nárok na vrátenie rozdielu.

 

11.4. Ak boli súčasťou objednávky kamene, spotrebiteľ môže požiadať o ich samostatné dodanie s obchodnou prirážkou dodávateľa vo výške 15 % z ich veľkoobchodnej ceny.

 


12.    Odstúpenie od zmluvy zo strany dodávateľa pre nemožnosť plnenia.

 

12.1. Dodávateľ si vyhradzuje právo od uzatvorenej zmluvy odstúpiť ak medzičasom objednaný tovar je u externého dodávateľa nedostupný, alebo tovar vzhľadom na výraznú zmenu ceny zlata nemožno dodať za dohodnutú cenu. O tejto skutočnosti dodávateľ informuje spotrebiteľa bez zbytočného odkladu.

 

12.2. V prípade odstúpenia od zmluvy dodávateľom budú prijaté zálohové platby spotrebiteľovi vrátené rovnakým spôsobom ako ich dodávateľ prijal.

 

12.3. Práva dodávateľa na odstúpenie od zmluvy, ktoré mu ako veriteľovi môžu vzniknúť podľa Občianskeho zákonníka (OZ) nie sú týmto článkom nijako dotknuté.

 


13.    Alternatívne riešenie sporov

 

13.1. Prípadné spory medzi dodávateľom a spotrebiteľom môžu byť riešené aj podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií môžete získať na https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

 

13.2. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na dodávateľa so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu ahoj@klimi.eu ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým dodávateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak dodávateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z.

 

13.3. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z. z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

 

13.4. Subjektom, ktorý je zo zákona príslušným na alternatívne riešenie sporov medzi spotrebiteľom a dodávateľom vzniknutých zo zmlúv, ktoré boli uzatvorené podľa týchto VOP, je:

 

Slovenská obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát

Slovenskej obchodnej inšpekcie  

Sídlo subjektu: Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27

IČO:   17 33 19 27

 

Adresa na doručovanie písomnosti: 

Slovenská obchodná inšpekcia

ústredný inšpektorát

Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Prievozská 32, p. p. 29

827 99 Bratislava 27

 

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe:

ars@soi.sk

adr@soi.sk

 

Tel.:

+421 2 582 72 123, +421 2 582 72 141

 

Fax:

+421 2 534 14 996

 

13.5. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

13.6. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 


14.    Ochrana osobných údajov

 

14.1. Dodávateľ sa v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov považuje za prevádzkovateľa informačného systému a spotrebiteľ sa považuje za dotknutú osobu.

 

14.2. Za účelom plnenia povinností zo zmlúv o dodaní tovaru spracúva dodávateľ osobné údaje dotknutých osôb podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Získané osobné údaje o spotrebiteľoch sú za účelom zabezpečenia doručenia tovaru poskytované tretím stranám, a to: Slovenská pošta, Kuriér, Zasielkovňa. Na účely vystavovania faktúr sú osobné údaje poskytované externým účtovníkom.

 

14.3. Na základe súhlasu spotrebiteľa môžu byť osobné údaje spotrebiteľa spracúvané aj na účely priameho marketingu. Takýto súhlas môže spotrebiteľ kedykoľvek odvolať doručením odvolania na adresu uvedenú v bode 1.3 týchto VOP.

 

14.4. Dodávateľ spracúva osobné údaje v rozsahu: Meno, Priezvisko, Titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt.

 

14.5. Dotknutá osoba má podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov najmä tieto práva:

 

14.5.1.     Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

a)       potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b)      vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona č. 122/2013 Z. z.,

c)       vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d)      vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e)       opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f)        likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

g)       likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h)      blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

14.5.2.     Právo dotknutej osoby podľa bodu 13.5.1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 

14.5.3.     Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:

a)       spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b)      využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c)       poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

 

14.5.4.     Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona č. 122/2013 Z. z. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 

14.5.5.     Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. zákona č. 122/2013 Z. z. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

 

14.5.6.     Dotknutá osoba môže za účelom uplatnenia svojich práv prevádzkovateľa kontaktovať, na adresách uvedených v bode 1.3. týchto VOP, a to:

a)       písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b)      osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

 

14.5.7.     Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

14.5.8.     Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

 

  1. 15.    Použitie materiálov z webovej stránky

 

15.1.  Všetky obrázky, videa, fotografie, dizajny, zvuky a texty nachádzajúce sa na webovom sídle www.klimi.eu sú súčasťou duševného vlastníctva prevádzkovateľa. Ich rozmnožovanie, šírenie a sprístupňovanie verejnosti je možné iba so súhlasom prevádzkovateľa.

 


16.    Ochranná známka

 

16.1.  Logo a označenie KLIMI sú chránené ako registrovaná ochranná známka Európskej únie. Ich použitie je možné len s predchádzajúcim súhlasom dodávateľa.

 

 

 


17.    Záverečné ustanovenia

 

17.1.  Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle.

 

17.2. Dodávateľ si vyhradzuje právo všeobecné obchodné podmienky do budúcna meniť.

 

17.3.  Vzťahy medzi dodávateľom a spotrebiteľom sa spravujú všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré boli platné a účinné v čase uzatvárania zmluvy.

 

 

Zverejnené dňa 07.02.2018

 

 


[1] Záväzné znenie zákonov môžete bezplatne nájsť na stránke https://www.slov-lex.sk/domov