Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Všeobecné obchodné podmienky


1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Elektronický obchod je webová aplikácia prístupná prostredníctvom webového sídla www.klimi.eu (ďalej len „elektronický obchod“)

1.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní zmlúv prostredníctvom elektronického obchodu. Práva a povinností kupujúceho, ktoré nie sú vyslovene upravené v týchto VOP sa riadia najmä nasledujúcimi právnymi predpismi Slovenskej republiky v ich platnom a účinnom znení:
- Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len OZ).
- Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 102/2014 Z. z.)
- Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.
- Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1.3. Prevádzkovateľom elektronického obchodu je spoločnosť:

KLIMI, s.r.o., so sídlom Továrenská 7, 040 01 Košice
IČO: 47945346
DIČ: 2024154814
DIČ DPH: SK2024154814
Zapísaná v obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Košice I., oddiel: Sro, vložka č.:36469/V
Konanie menom spoločnosti: Bc. Michal Klima, konateľ

Adresa na doručovanie: Hlavná 20, 04001 Košice
tel. kontakt: +421 904 052 984
e-mail: klimi@klimi.eu
(ďalej len „spoločnosť alebo „predávajúci““)

1.4. Kupujúcim/spotrebiteľom sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá sa registrovala v elektronickom obchode alebo vykonala nákup bez registrácie, pričom tak neurobila v súvislosti s výkonom svojej podnikateľskej činnosti.

1.5. Predávajúcim/Dodávateľom sa rozumie prevádzkovateľ elektronického obchodu, spoločnosť KLIMI, s.r.o.

1.6. Zmluva o dodaní tovaru je:
- Kúpna zmluva, uzatvorená podľa § 588 a nasl. OZ, ak je predmetom zmluvy kúpa tovaru, ktorý je vyrobený alebo bude vyrobený bez špecifických požiadaviek spotrebiteľa.
- Zmluva o dielo, uzatvorená podľa § 631 a nasl. OZ, ak má byť tovar vyrobený podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa.

1.7. Orgánom dozoru a dohľadu nad prevádzkovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
tel. č. 055/622 07 81
fax č. 055/622 45 47
email: ke@soi.sk


2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky. Množstvo, vlastnosti, ceny, a ostatné údaje obsiahnuté na webovom sídle predávajúceho sú záväznými údajmi.

2.2. Pre nákup tovaru, prostredníctvom elektronického obchodu je nevyhnutné uviesť meno, priezvisko, adresu pre dodanie tovaru a e-mail a vybrať požadovaný tovar. Pre objednanie tovarov prostredníctvom elektronického obchodu registrácia kupujúceho nie je nevyhnutná.

2.3. Pri nákupe tovaru prostredníctvom elektronického obchodu musí kupujúci súhlasiť s týmito VOP, čo prejaví v nákupnom formulári zaškrtnutím políčka „súhlasím s obchodnými podmienkami“.

2.4. Kupujúci zodpovedá za správnosť a pravdivosť údajov, ktoré uvedie pri nákupe tovaru.


3. Nákupný košík

3.1. Nákupný košík je aplikácia elektronického obchodu do ktorej kupujúci umiestňuje tovar o ktorý má záujem.

3.2. Obsah nákupného košíka môže kupujúci až do odoslania objednávky kedykoľvek meniť alebo aj zrušiť.

3.3. Kliknutím na tlačidlo odoslať objednávku kupujúci potvrdí obsah nákupného košíka a odošle objednávku predávajúcemu.


4. Objednávka

4.1. Odoslanie objednávky sa považuje za návrh na uzatvorenie zmluvy o dodaní tovaru, ktorý adresuje kupujúci predávajúcemu.

4.2. Zmluva o dodaní tovaru je uzatvorená okamihom prijatia e-mailu o potvrdení objednávky, ktorý zašle predávajúci kupujúcemu na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú pri registrácií. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tvoaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde a ako má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne dodania tovaru, prípadne iné údaje.

4.3. V prípade, že je predmetom objednávky tovar zhotovovaný na mieru a podľa špecifických požiadaviek kupujúceho je možné objednávku odvolať najneskôr do zaplatenia zálohy. Po zaplatení zálohovej platby môže kupujúci objednávku stornovať v súlade s čl. 11 týchto VOP.


5. Platobné podmienky

5.1. Pri vykonávaní platieb je kupujúci povinný uvádzať správne variabilné symboly podľa faktúry.

5.2. Za objednaný tovar je možné zaplatiť

5.2.1. Bezhotovostným prevodom na účet

5.2.2. Dobierkou

5.2.3. Platbou u kuriéra

5.2.4. Platobnou kartou

5.2.5. Zlatom

5.3. Zálohová platba. V prípade niektorých tovarov môže byť predávajúcim požadovaná zálohová platba. V takom prípade kupujúci bez ohľadu na zvolený spôsob platby uhradí zálohovú platbu na účet predávajúceho do 15 dní odo dňa potvrdenia objednávky a obdržania zálohovej faktúry, v opačnom prípade sa objednávka ruší. O potrebe zálohovej platby bude kupujúci informovaný vopred pred záväzným odoslaním objednávky a potreba zálohovej platby bude uvedená aj v potvrdení objednávky.


6. Odoslanie tovaru spotrebiteľovi

6.1. Lehoty na odoslanie tovaru

6.1.1. Tovar, ktorý je na sklade odošle predávajúci kupujúcemu najneskôr do 3 pracovných dní.

6.1.2. Tovar, ktorý je na externom sklade odošle predávajúci kupujúcemu najneskôr do 7 pracovných dní, ak pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

6.1.3. Tovar, ktorý je potrebné vyrobiť t. j. tovar na zákazku odošle dodávateľ spotrebiteľovi najneskôr do 30 pracovných dní, ak pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

6.2. Lehota na odoslanie tovaru začína plynúť v závislosti o spôsobu platby, ktorý spotrebiteľ zvolil. Pri platbe:

6.2.1. Prevodom na účet alebo platobnou kartou, začína lehota plynúť odo dňa pripísania platby na účet dodávateľa, ak bola platba pripísaná na účet dodávateľa do 16:00 hod. Inak začína lehota plynúť nasledujúci pracovný deň;

6.2.2. Dobierka alebo platba u kuriéra začína lehota plynúť odo dňa potvrdenia objednávky, ak bolo potvrdenie objednávky uskutočnené do 16:00. Inak začína lehota plynúť nasledujúci pracovný deň;

6.2.3. Ak ide o tovar pri ktorom je požadovaná zálohová platba, začína lehota plynúť deň nasledujúci po dní od pripísania zálohovej platby na účet dodávateľa;


7. Dodanie tovaru – spôsob dodania tovaru

7.1. V závislosti od výberu kupujúceho je objednaný tovar doručovaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo externých kuriérskych služieb. O odovzdaní tovaru prepravcovi a obstaraní prepravy bude kupujúci informovaný e-mailom. Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Tieto budú vyčíslené vo faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.

7.2. Prepravovaný tovar musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a tovar bol dodaný kompletne v zmysle objednávky.

7.3. Termín a cena doručenia tovaru sa riadia aktuálnymi cenníkmi externého partnera, ktorého službu si spotrebiteľ zvolil v odoslanej objednávke. O cene a termíne doručenia je kupujúci informovaný v nákupnom košíku pred odoslaním objednávky a v potvrdení objednávky. Cena dodania tovaru je platná v rámci územia Slovenskej republiky. Pri zasielaní tovaru do zahraničia sa prepravné náklady kalkulujú individuálne na základe zmluvy o cene prepravného mimo územia Slovenskej republiky.

7.4. Predávajúci dopraví produkt kupujúcemu na adresu určenú v kúpnej zmluve kupujúcim. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky.

7.5. V prípade, ak predávajúci dopraví produkt kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci prevezme tovar osobne alebo zabezpečí, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpíše protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.


8. Zodpovednosť za vady tovaru

8.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru podľa § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka.

8.2. Záručná doba na zakúpený tovar je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).

8.3. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

8.4. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

8.5. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nie je možné vec riadne užívať.

8.7. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

8.8. Predávajúci nezodpovedá za:

8.8.1. Mechanické poškodenie tovaru (najmä roztrhnutie retiazky, rozbitie kameňa, poškriabanie výrobku, zdeformovanie/zalomenie retiazky či náramku, poškriabanie drahého kovu, stlačenie alebo prasknutie prsteňa, poškodenie šperku chemickými látkami, nevhodnými čistiacimi prostriedkami, používaním čistiacich handričiek na matovaný a gravírovaný povrch).

8.8.2. Bežné opotrebovanie tovaru (prirodzené opotrebenie napr. predratie článkov na visiacich náušniciach, príveskoch a pod.).

8.8.3. Vypadnutie kameňa alebo perly, spôsobené mechanickým poškodením (nárazom, pádom, neprimeraným tlakom na lôžko kameňa, pri kontakte s horúcou vodou a pod.).

8.8.4. Zdeformovanie alebo zlomenie dutých šperkov.

8.8.5. Znehodnotenie tovaru spôsobené nevhodnou starostlivosťou (pozri na webe klimi.eu sekciu Starostlivosť o šperky).


9. Reklamácie

9.1. Reklamáciou so rozumie uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady tovaru alebo služby.

9.2. Reklamačný poriadok dodávateľa sa nachádza na webovom sídle www.klimi.eu


10. Odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa

10.1. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje o začiatku.

10.2. Kupujúci má od okamihu uzatvorenia zmluvy právo na odstúpenie od uzatvorenej zmluvy, aj bez uvedenia dôvodu, a to až do 14 dní odo dňa dodania tovaru (t. j. od fyzického prevzatia tovaru spotrebiteľom), ak ho o tomto jeho práve dodávateľ riadne a včas informoval v súlade s § 3 ods. 1 písm. h) zákon č. 102/2014 Z. z. Inak má spotrebiteľ toto právo až do uplynutia lehoty 14 dní odo dňa, kedy ho o možnosti odstúpenia od zmluvy informoval dodávateľ v súlade so zákonom. Ak spotrebiteľ nebol o možnosti odstúpenia od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru vôbec informovaný, má možnosť odstúpiť do 12 mesiacov a 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

10.3. V súvislosti so zmluvami o dodaní tovaru, ktoré sú uzatvárané prostredníctvom elektronického obchodu, spotrebiteľ nemôže od zmluvy odstúpiť ak:

10.3.1. bol tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, bol tovar zhotovený na mieru, alebo bol osobitne určený pre jedného spotrebiteľa.

10.3.2. ide o tovar, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

10.4. Právo na odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ voči dodávateľovi vykonať písomne alebo zápisom na inom trvanlivom nosiči (napr. email) na adresy dodávateľa uvedené v čl. 1.3. týchto VOP. Do odstúpenia od zmluvy uvedie identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu produktu, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu.

10.5. V prípade písomného odstúpenia, zašle spotrebiteľ dodávateľovi na svoje vlastné náklady aj všetok dodaný tovar, od ktorého kúpi odstupuje, a to na adresu: Hlavná 20, 040 01 Košice. Po predchádzajúcej dohode s dodávateľom, je tento tovar možné na uvedenej adrese vrátiť aj osobne.

10.6. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať dodávateľovi alebo osobe poverenej dodávateľom na prevzatie tovaru. Lehota 14 dní sa považuje za zachovanú ak v posledný deň lehoty spotrebiteľ odovzdá tovar na prepravu k dodávateľovi.

10.7. Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe uzatvorenej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

10.8. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru dodávateľovi alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť poštou, znáša kupujúci aj tieto náklady vrátenia.

10.9. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, dodávateľ nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 10.7 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť dodávateľovi, ibaže dodávateľ navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

10.10. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.


11. Storno objednávky

11.1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením a kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie produktu, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

11.2. Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia produktu.

11.3. Predávajúci si môže uplatniť právo za vynaložené plnenie v prípade nákupu produktu “na objednávku / na mieru”, vtedy, ak kupujúci odstúpi od zmluvy /zruší zmluvu pred dodaním produktu predávajúcim. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve.

11.4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
– objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný kupujúci, kupujúci neodpovedá na e-maily atď.).

11.5. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

11.6. Ak boli súčasťou objednávky kamene, spotrebiteľ môže požiadať o ich samostatné dodanie s obchodnou prirážkou dodávateľa vo výške 15 % z ich veľkoobchodnej ceny.


12. Odstúpenie od zmluvy zo strany dodávateľa pre nemožnosť plnenia.

12.1. Dodávateľ si vyhradzuje právo od uzatvorenej zmluvy odstúpiť ak medzičasom objednaný tovar je u externého dodávateľa nedostupný, alebo tovar vzhľadom na výraznú zmenu ceny zlata nemožno dodať za dohodnutú cenu. O tejto skutočnosti dodávateľ informuje spotrebiteľa bez zbytočného odkladu.

12.2. V prípade odstúpenia od zmluvy dodávateľom budú prijaté zálohové platby spotrebiteľovi vrátené rovnakým spôsobom ako ich dodávateľ prijal.

12.3. Práva dodávateľa na odstúpenie od zmluvy, ktoré mu ako veriteľovi môžu vzniknúť podľa Občianskeho zákonníka (OZ) nie sú týmto článkom nijako dotknuté.


13. Alternatívne riešenie sporov

13.1. Prípadné spory medzi dodávateľom a spotrebiteľom môžu byť riešené aj podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií môžete získať na https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

13.2. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na dodávateľa so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu ahoj@klimi.eu ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým dodávateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak dodávateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z.

13.3. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z. z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

13.4. Subjektom, ktorý je zo zákona príslušným na alternatívne riešenie sporov medzi spotrebiteľom a dodávateľom vzniknutých zo zmlúv, ktoré boli uzatvorené podľa týchto VOP, je: Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie
Sídlo subjektu: Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27
IČO: 17 33 19 27

Adresa na doručovanie písomnosti:
Slovenská obchodná inšpekcia
ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prievozská 32, p. p. 29

827 99 Bratislava 27

13.5. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

13.6. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


14. Podmienky pre výkup

14.1. Predávajúci je osoba staršia ako 18 rokov, spôsobilá pre právne úkony, ktorá je povinná svojim podpisom v kúpnej zmluve potvrdiť, že je výlučným vlastníkom predmetov určených k predaju, a že tieto predmety nie sú zaťažené žiadnymi pohľadávkami, obmedzujúcimi právami alebo právami tretích osôb, a že tieto predmety nepochádzajú z trestnej činnosti.

14.2. Kupujúcim je spoločnosť KLIMI, s.r.o., so sídlom Továrenská 7, 040 01 Košice
IČO: 47945346
DIČ: 2024154814
DIČ DPH: SK2024154814
Zapísaná v obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Košice I., oddiel: Sro, vložka č.:36469/V
Konanie menom spoločnosti: Bc. Michal Klima, konateľ

14.3. Pred prijatím výrobkov k výkupu je predávajúci oboznámený s predpokladanou cenou výkupu za jednotlivé výrobky. Ak predávajúci s predpokladanou cenou súhlasí, bude vyzvaný k doručeniu výrobkov. Koncová cena bude predávajúcemu navrhnutá až po kontrole stavu, stanovení presnej hmotnosti, overení puncových a výrobných značiek a overení rýdzosti výrobkov.

14.4. Predávajúci má právo byť prítomný pri kontrole stavu, rýdzosti a vážení výrobkov za predpokladu, že o to požiadal vopred aspoň 3 dni pred plánovaným príchodom.

14.5. Prednostne sa analýza rýdzosti bude uskutočňovať nedeštruktívnou metódou na spektrometri. V prípade pochybností o skutočnej rýdzosti výrobku bude predávajúci požiadaný o súhlas na analýzu rýdzosť pomocou štandardnej deštruktívnej metódy – kupeláciou u zlata (ISO 11426) a potenciometrickou titráciou u striebra (ISO 13756). V takom prípade však predávajúci súhlasí s tým, že výrobky určené na výkup budú mechanicky poškodené.

14.6. Ak predávajúci nesúhlasí so stanovenou rýdzosťou bude kontrola rýdzosti vykonaná na Puncovom úrade SR, pričom náklady na overenie rýdzosti znáša predávajúci. Kupujúci bude akceptovať analýzu rýdzosti, ktorú vykonal Puncový úrad SR ak sú výrobky zabalené v neporušenom a uzatvorenom obale s neporušenou pečaťou Puncového úradu SR.

14.7. Ak je predávajúci platiteľom DPH v zmysle zákona o DPH, vystaví kupujúcemu faktúru na dohodnutú výkupnú cenu. Základom dane bude dohodnutá výkupná cena. K dohodnutej cene predávajúci uplatní DPH v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Výkupná cena pre neplatiteľa DPH bude dohodnutá a vyplatená na základe písomnej zmluvy.

14.8. Po posúdení ponuky na výkup bude v prípade akceptácie ponuky zaslaný email predávajúcemu s predpokladanou cenou výkupu a výzvou na doručenie výrobkov. Výrobky je možné doručiť osobne alebo zaslať na adresu kupujúceho. Zásielka by mala byť riadne poistená na hodnotu, na ktorú si ho predávajúci cení. Zásielky zaslané ako dobierka budú odmietnuté.

14.9. Po obdržaní tovaru bude predávajúcemu zaslaný email s potvrdením o prijatí výrobkov. Dňom pre stanovenie trhovej ceny drahých kovov obsiahnutých vo výrobkoch bude deň, ktorý predchádzal dňu prijatia výrobkov. Pri prijatí výrobkov bude vyhotovená fotodokumentácia, následne bude vykonaná kontrola stavu, poškodenia, kvality, autenticity, overenie puncových a výrobných značiek, zistenie presnej hmotnosti a rýdzosti výrobkov.

14.10. Na základe výsledkov kontroly výrobkov bude predávajúcemu ponúknutá koncová cena výkupu alebo bude zmluva o výkupe odmietnutá zo strany kupujúceho. V prípade akceptácie výkupnej ceny bude predávajúcemu zaslaný návrh Kúpnej zmluvy o výkupe výrobkov z drahých kovov. V prípade odmietnutia výkupnej ceny zo strany predávajúceho alebo odmietnutia výrobkov zo strany kupujúceho budú výrobky vrátené na adresu predávajúceho na náklady predávajúceho.

14.11. Po obdržaní podpísanej zmluvy, prípadne originálu faktúry, bude predávajúcemu uhradená kúpna cena.


15. Použitie materiálov z webovej stránky

15.1. Autorské práva sa riadia Autorským zákonom č. 185/2015 Z. z. v platnom znení.


16. Ochranná známka

16.1. Logo a označenie KLIMI sú chránené ako registrovaná ochranná známka Európskej únie. Ich použitie je možné len s predchádzajúcim súhlasom dodávateľa.


17. Záverečné ustanovenia

17.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle.

17.2. Dodávateľ si vyhradzuje právo všeobecné obchodné podmienky do budúcna meniť.

17.3. Vzťahy medzi dodávateľom a spotrebiteľom sa spravujú všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré boli platné a účinné v čase uzatvárania zmluvy.

Zverejnené dňa 1.5.2024